...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
18 กุมภาพันธ์ 2566แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ Read More..
19 ตุลาคม 2565แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Read More..
29 กันยายน 2565แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยโรงเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Read More..
8 มิถุนายน 2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 Read More..
8 มิถุนายน 2565แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Read More..
...

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ภาพกิจกรรม พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนจิตอาสาดีเด่น ปีการศึกษา 2565 และโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2566 Read More..

...

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมวิชาการ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นายศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้เป็นประธานในที่ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Read More..

...

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมวิชาการ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นายศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้เป็นประธานในที่ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Read More..

...

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ บริเวณพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน มอบหมายให้นายนพดล สิงหศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นำคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประกอบพิธีวางพวงมาลาน้อมเกล้าถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 5 เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช Read More..

...

วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.09 น. ณ หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นายศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมต้อนรับ นายนพดล สิงหศรี ในการเข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน Read More..

...

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) มอบหมายให้โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เป็นศูนย์โอลิมปิกวิชาการสอวน. ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์และให้มีการจัดกิจกรรมค่าย 1 เพื่อพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนได้มีการจัดค่ายระหว่างวันที่ 2-17 ตุลาคม พ.ศ.2565 Read More..

...

“เกษียณสราญ” ปูชนียาจารย์-สืบสานสู่สากล งานกตัญญุตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประจําปี ๒๕๖๕ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องศรีจันทร์บอลรูม โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น Read More..


...

...

...

...

...

...