...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด กระทรวงศึกษาธิการเริ่มจัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2440 ณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เดิมชื่อ “โรงเรียนขอนแก่น (ชาย) ” หลังจากนั้นโรงเรียนได้ย้ายไปหลายแห่ง พอสรุปได้ดังนี้ พ.ศ. 2434 พระนครศรีบริรักษ์บราราชภักดีศรีสุนทร เจ้าเมืองได้ย้ายเมืองขอนแก่นจากบ้านดอนบม ไปอยู่บ้านทุ่ม ด้วยเหตุผลทางการเมืองเป็นการป้องกันความแตกแยกความสามัคคีของกรมการเมือง พ.ศ. 2435 ทางราชการตั้งกรมธรรมการขึ้นเป็นกระทรวงธรรมการ เพื่อดูแลด้านการศึกษาของชาติให้เป็นไปในแนวเดียวกัน ขยายการเรียนหนังสือเมืองไทยให้แพร่หลายออกไปทั่วทุกภาค และ ประกาศจัดตั้งโรงเรียนชั้นมูลศึกษาขึ้นทั่วไปทั้งในพระนคร และหัวเมืองพ.ศ. 2440 นายกิจจการี (จีน ปิยรัตน์) ข้าหลวงกำกับราชการเมืองขอนแก่น ได้ช่วยพระนครศรีบริรักษ์ฯจัดตั้งโรงเรียนชั้นมูลศึกษาขึ้นเป็นโรงเรียนตัวอย่างประจำเมืองขอนแก่น ชื่อว่า “ โรงเรียน ขอนแก่น (ชาย) ” มีนายทับ ฉิมมา เป็นครูใหญ่พ.ศ. 2442 เมืองขอนแก่นย้ายจากบ้านทุ่มมาอยู่ที่บ้านเมืองเก่าพ.ศ. 2443 โรงเรียนขอนแก่น (ชาย) ย้ายมาเรียนที่วัดธาตุ พ.ศ. 2454 ราชบุรุษนารถ อินทุสมิต เป็นครูใหญ่ ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนวัดธาตุวิทยาคาร”

...
...

พ.ศ. 2458 พระยาพิศาลสารเกษตร (พร พิมพะสุต) ผู้ว่าราชการเมืองขอนแก่น ย้ายโรงเรียนวัดธาตุ วิทยาคาร มาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนขอนแก่นวิทยาคาร” พ.ศ. 2469 รองอำมาตย์ตรีเปลื้อง อินทุสมิต เป็นครูใหญ่ ได้มีการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้นด้วยเงิน ศึกษาพลี ตามแบบโรงเรียนประจำจังหวัดแบบที่ 1 เนื่องจากการก่อสร้างอาคารเรียนในคราว นี้ใช้เงินงบประมาณของทางราชการเป็นจำนวนมาก ทางจังหวัดขอนแก่นและมณฑลอุดร จึง ส่งเรื่องขอพระราชทานนามโรงเรียนเพื่อเป็นศิริมงคลแก่โรงเรียน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า เจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามโรงเรียนลงมาเมื่อ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2470 ว่า “ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ”

พ.ศ. 2500 นายเงิน รัตนจันท เป็นครูใหญ่ ได้เปิดสอนชั้นเตรียมอุดมศึกษา แผนกวิทยาศาสตร์เป็นครั้ง แรก และถือเป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนมาจนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2517 นายสนิทพงษ์ นวลมณี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนได้รับอนุญาต ให้ตั้งโรงเรียนผู้ใหญ่ ระดับ 5 (ม.ศ.4 – ม.ศ.5) ชื่อ “โรงเรียนผู้ใหญ่ขอนแก่นวิทยายน”

พ.ศ.2519 เริ่มเปิดรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบสหศึกษาเป็นครั้งแรก ถือเป็นการ เปลี่ยนแปลงสู่โรงเรียนแบบสหศึกษาอย่างเต็มระบบ สถานะของโรงเรียนชายจึงเปลี่ยนแปลง ไปตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

พ.ศ. 2526 นายดิลก วัจนสุนทร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนได้จัดการศึกษานอกโรงเรียน ประเภทบุคคลภายนอกเพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพประชากรของไทย จนถึงปี พ.ศ. 2530 ในช่วงนายล้วน วรนุช เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจึงได้ยุบเลิกไป

พ.ศ. 2538 นายสวาท ภูคำแสน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีการขยายการรับนักเรียนมีการจัดแผนชั้น เรียนเป็น 18/18/18/18/18/18 จำนวนนักเรียน 4,570 คน จำนวนห้องเรียน 108 ห้อง ถือเป็นช่วงที่มีการขยายห้องเรียนมากที่สุด

พ.ศ. 2540 นายชุมพล เวียงเพิ่ม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนได้รับเลือกเป็น “ โรงเรียนพระราชทานดีเด่น ” และได้ฉลองโรงเรียนที่ก่อตั้งมาครบ 100 ปี พร้อมทั้งจัดนิทรรศการของโรงเรียน ในงาน “ ศตวรรษมหามงคล ขอนแก่นวิทยายน 100 ปี ” พ.ศ. 2541 โรงเรียนได้ดำเนินโครงการที่สำคัญหลายโครงการ เช่น โครงการจิตพิสัยในโรงเรียน โครงการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร โครงการโรงเรียนสีขาว โรงเรียนในโครงการอาคารของรัฐเพื่อ ประหยัดพลังงานโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 4,700,000 บาท ฯลฯ ซึ่งโครงการเหล่านี้ จัดขึ้น เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

พ.ศ. 2543–2551 นายประดิษฐ์ สำราญพัฒน์ เป็นผู้อำนวยการ ได้เน้นการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 โดยพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนา แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ใน ปี 2544 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนปฏิรูปการ ศึกษาดีเด่น กรมสามัญศึกษา โดยเฉพาะในปีการศึกษา 2546 โรงเรียนได้ดำเนินโครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือ โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ โครงการพัฒนาอาคารเรียนสมบูรณ์แบบ โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการ ศึกษา 2546 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น 1 ใน 12 โรงเรียนทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2547 ได้รับเกียรติบัตรการสุขาภิบาลอาหารระดับ “ดีมาก” จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โครงการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารเป็นต้น

พ.ศ. 2551-2558 นายวิชัย ศรีสัตย์รสนา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเน้นนโยบายพัฒนาครูและพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมศักยภาพ สร้างขวัญกำลังใจครูและนักเรียน ริเริ่มโครงการสร้างความร่วมมือกับชุมชน ในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อดึงศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาการศึกษา รวมทั้ง เร่งรัดพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้มีความเหมาะสมน่าอยู่น่าเรียนและมีการนำ เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดบริการห้องสมุดแบบใหม่ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนได้รับ คัดเลือกเป็นสถานศึกษาคุณภาพพิเศษ (Premium School)

พ.ศ.2558-2564 ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้พัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการการเรียนรู้สนับสนุนส่งเสริมวิชาการอย่างเป็นระบบ มีห้องเรียนคุณภาพ พัฒนาแหล่งสืบค้นข้อมูลออนไลน์ เพื่อเข้าถึงข้อมูลวิชาการที่ทันสมัย ควบคู่กับการปรับปรุงสภาพบรรยากาศ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ พื้นที่พักผ่อน ภูมิทัศน์และพื้นที่สีเขียวในโรงเรียน ด้วยการบริหารจัดการตามระบบ OBECQA โดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล พัฒนานักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก จนเป็นที่ประจักษ์ ได้รับรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 โดยในปี 2562 ได้รับรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทานทั้งระดับ ม.ต้ยและ ม. ปลาย ได้รับรางวัล OBECQA AWARD ปี 2560 และ IQA AWARD ปี 2561

พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน นายศักดาเดช ทาซ้าย ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564

...