...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...


สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ตราประจำโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
...

ความหมายของตราประจำโรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน:ประกอบด้วยคบเพลิง เปลวไฟ 3 สี แสดงสีสัญลักษณ์ของโรงเรียนที่ฐานประกอบด้วยคติพจน์ของโรงเรียน “สุวิชาโน ภวํโหติ”และแถบริบบิ้นปรากฏชื่อโรงเรียน “โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน”

สีประจำโรงเรียน
...

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน : พระพุทธสุวรรณมหามงคล

...
...