...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...วิสัยทัศน์

สถานศึกษาคุณภาพพิเศษที่เป็นเลิศทางวิชาการต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่อาชีพ


พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล และมีความพร้อมสู่อาชีพ

2. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากลสู่ ความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่อาชีพ

4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

5. จัดกระบวนการการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน

6. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาลและกระบวนการบริหาร OBECQA

7. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

8. พัฒนาภาคีเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา


ค่านิยม

มีความรู้ มีจรรยา รักษาชื่อเสียง


วัฒนธรรมองค์กร

มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

...