...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...ประกาศผลการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ห้องเรียนปกติ...

...

...

...

...

...